Kategoria:Krakowski Rocznik Historii Harcerstwa Kraków 2004-nadal

Z ArchiwumHarcerskie.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
2008 front.jpg

KRAKOWSKI ROCZNIK HISTORII HARCERSTWA Zarząd Okręgu Małopolskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, tom IV, Kraków 2008.

Początki skautingu 1910-1914/1918: Bolesław Leonhard Andrzej Małkowski w Krakowie; Harcerze w bojach 1914-1921; Jerzy S. Rudlicki Ostatnie dni Andrzeja Małkowskiego; W drugiej konspiracji 1944-1956: Wojciech Hausner Hufce Polskie 1944-1947 – po pierwsze niepodległość; Harcerstwo niepokorne 1980-1989: Katarzyna Onderka O pielgrzymce Ruchu Harcerskiego z Krakowa do Rzymu po 25 latach (29.08-15.09.1984 Kraków-Włochy-Gniezno); Wojciech Hausner Szkoła Ojca Adama; Adam Turula Moja ostatnia „profilaktyczna”… rozmowa z SB; Harcerska historia wczoraj (od 1989): Wojciech Hausner Związek Harcerstwa Polskiego (rok założenia 1918) w latach 1989-1992 – kalendarz wydarzeń; Biografie: Pelagia Lewińska-Tepicht O Alinie Kleczewskiej-Dziewanowskiej – wspomnienie; Katarzyna Ryblewska-Marewicz Jan Ryblewski – harcmistrz, komendant, adwokat i filatelista; O. Adam Studziński Wspomnienie dobrego życia (fragmenty); Drużyny i szczepy: Michał Stasiak Z dziejów harcerstwa łódzkiego. XV Łódzka Drużyna Harcerzy im. Andrzeja Małkowskiego 1920-1939; Łukasz Hajduk ZHR nad Jeziorem Rożnowskim; Archiwalia: Marcin Kapusta Biała Służba 1987 w korespondencji płk. Krzysztofa Majchrowskiego i gen. Henryka Dankowskiego; Marcin Kapusta ZHP pod „opieką” Wydziału IV: Pelagia Lewińska List do Bolesława Leonharda z 24 VI 1992: Recenzja: Adam F. Baran Książka o harcerzach chorągwi lwowskiej ZHP; Kronika harcerskiego życia: Urszula Kret Kronika Okręgu Małopolskiego ZHR. 2007; Noty o autorach

2010 front.jpg

KRAKOWSKI ROCZNIK HISTORII HARCERSTWA Zarząd Okręgu Małopolskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, tom VI, Kraków 2010

Harcerstwo w walce 1939-1945: Wojciech Starzyński Najmłodsza poetka podziemnej Warszawy…; ZHP w PRL 1944-1950/1956: Wojciech Frazik Sytuacja w Związku Harcerstwa Polskiego na początku 1946 r. w świetle wyjaśnień hm. Wandy Kamienieckiej-Gryckowej; W „drugiej konspiracji” 1944-1956: Marcin Kapusta Stać zawsze wiernie na straży honoru Polski „Podziemna rzeka” 1956-1980: Bolesław Leonhard Harcerze Kardynała Wojtyły; Ojciec Święty Jan Paweł II o harcerstwie; Marcin Kapusta, Krzysztof Wojtycza Moja przygoda z SB; Harcerstwo niepokorne 1980-1989: Marek Jedynak Związek Wolnego Harcerstwa Polskiego „Szare Polówki”; Bernard Wałek Geneza i charakter działalności duszpasterstwa harcerek i harcerzy przy kościele św. Idziego w Krakowie w latach 1982–1989, cz. II; Harcerska historia wczoraj (od 1989): Katarzyna Ryblewska Ojczyzna-nauka-cnota. Jubileuszowa wystawa harcerska; Robert Wiraszka Żywioł wschodni (1989-1994); Robert Wiraszka Prasa ZHR (1989-1999); Biografie: Elżbieta Wyszyńska Nasz przyjaciel Remek (1963-1990); Agnieszka Tombińska Ewa: Drużyny i szczepy: Marta Serwin Kronika „Żurawi”; Roman Graczyk Moja Piętnastka; Kronika harcerskiego życia: Urszula Kret Kronika Okręgu Małopolskiego ZHR. 2009; Noty o autorach

2011 front.jpg

KRAKOWSKI ROCZNIK HISTORII HARCERSTWA Zarząd Okręgu Małopolskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, tom VII, Kraków 2011

Początki skautingu (1910-1914/1918): Pierwszy pisemny rozkaz w polskim skautingu z dnia 22 maja 1911 r.; Harcerstwo II Rzeczypospolitej (1918-1939): Maciej Kurzyniec 6 KDH w latach 19290-1922 w relacji Jerzego Stadlera; Bolesław Leonhard I Jubileuszowy Zlot Harcerstwa we Lwowie 1921; Harcerstwo poza granicami Polski: Hubert Chudzio Na harcerskim szlaku w dżungli i sawannie. Skauting polski w Afryce w latach 1941-1948; Harcerstwo w walce (1939-1945): Lutyk Andrzej Małkowski Moja droga do wojska polskiego; W „drugiej konspiracji” (1944-1956): Maria Konieczna „Przetrącimy im ich wraże łapy” – pokazowy proces harcerzy z Drużyny im. Ks. Jeremiego Wiśniowieckiego; Grzegorz Baziur Informator „Żurek” i kontakt służbowy „Jan”. Analiza błędu w dokumentach bezpieki; „Podziemna rzeka” (1956-1980): Jacek Broniewski Refleksje po pożegnaniu Olgi Małkowskiej; ZHP w latach 1980-1989: Rafał Dyrcz „Gdzie mamy dobrą kadrę harcerską, którą możemy odpowiednio nastawić” czyli o planach Urzędu do Spraw Wyznań wykorzystania ZHP do zwalczania Ruchu Światło-Życie.; Harcerstwo niepokorne (1980-1989): Wojciech Wróblewski Krąg Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego w Krakowie 1980-1982; Dokumenty krakowskiego KIHAM; Ks. Bp Jan Pietraszko Homilia z dn. 20 września 1981 r.; Katarzyna Onderka Unia Najstarszych Drużyn Harcerskich Rzeczypospolitej; Harcerska historia wczoraj (po roku 1989): Wojciech Hausner III Jubileuszowy Zlot 80-lecia Harcerstwa w Olsztynie k/Częstochowy; Katarzyna Ryblewska-Marewicz Czuwaj! – Ojczyźnie miłej służ. Fotografia harcerska 1911-1956; Biografie: Maciej Kurzyniec Herman Mojmir; Drużyny i szczepy: Bolesław Leonhard Z dziejów najstarszej drużyny Krakowa; Varia: Katarzyna Ryblewska-Marewicz Harcerstwo w filatelistyce; Kronika harcerskiego życia: Urszula Kret Kronika Okręgu Małopolskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. 2010 rok.; Noty o autorach

2013 front.jpg

KRAKOWSKI ROCZNIK HISTORII HARCERSTWA Zarząd Okręgu Małopolskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, tom IX, Kraków 2013

ZHP w PRL 1944-1950/1956: Wojciech Hausner, Marcin Kapusta Bierny opór krakowskiego środowiska instruktorów harcerskich ZHP i jego rozbicie przez Urząd Bezpieczeństwa w latach 1949-1950; W „drugiej konspiracji” 1944-1956: Adam F.Baran Pokolenie ubeckich kazamatów i sowieckich łagrów. Środowiska i organizacje byłych młodocianych więźniów politycznych okresu stalinowskiego w Polsce po 1989 r. oraz podobne struktury i inicjatywy w Europie Wschodniej (rekonesans badawczy); Biografie: Wojciech Biedrzycki Marek Eminowicz (1933-2013). Ze wspomnień o druhu drużynowym; Ks. Mariusz Majewski, Krzysztof Szpala Ks.hm. Krzysztof Jerzy Bojko (1963-2013); Nasze drużyny i szczepy: Bolesław Leonhard Krakowska „Piętnastka” w latach 1931-1961; Archiwalia: Julian Kwiek Odrodzenie harcerstwa po Październiku ’56 roku. Dokumenty; Varia: Bernard Wałek Wychowanie do wiary w skautingu i w harcerstwie; Kronika harcerskiego życia: Urszula Kret Kronika Okręgu Małopolskiego ZHR. Rok 2012; Noty o autorach

2014 front.jpg

KRAKOWSKI ROCZNIK HISTORII HARCERSTWA Zarząd Okręgu Małopolskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, tom X, Kraków 2014

Harcerstwo w walce 1939-1945: Maria Konieczna Harcerze Szarych Szeregów w okupowanym Krakowie; Krzysztof Wojtycza Polana Akanta; W „drugiej konspiracji” 1944-1956: Grzegorz Baziur, „Sowieckiemu zniewoleniu – nie!” Antykomunistyczna konspiracja młodzieżowa w Krakowskiem w latach 1945–1956. Charakterystyka problemu; Harcerstwo niepokorne 1980-1989: Katarzyna Onderka „Czyńcie to, co dyktuje Wam serce” – Pogotowie Zimowe Harcerek i Harcerzy oraz Harcerskie Pogotowie Zimowe AD 1981/1982; Biografie: Karol Leszczyński Henryk Glass (1896-1984). Życiorys patrioty. „Stanisław Jankowski”,” Mieczysław Wolski”,” Chudy Wilk”; Paweł i Tomasz Zbierscy Nasze całkiem prywatne harcerstwo; Adam F.Baran Był człowiekiem wolnym. Biografia prof. dr. hab. Tomasza Strzembosza; Aleksandra Chacińska Druhna Danusia; Varia: Rozmowa z księdzem biskupem Stanisławem Smoleńskim z roku 1985 Oprac. K.Onderka; Zawartość „Krakowskiego Rocznika Historii Harcerstwa”, t.I-X (2005-2014); Kronika harcerskiego życia: U. Kret Kronika Okręgu Małopolskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. 2013 rok.; Noty o autorach

2015 front.jpg

KRAKOWSKI ROCZNIK HISTORII HARCERSTWA Zarząd Okręgu Małopolskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, tom XI, Kraków 2015

Harcerstwo w bojach 1914-1921: Wojciech Kądziołek Skauci V Krakowskiej Drużyny Skautowej w bojach o Polskę w latach 1914-1921; Harcerstwo w II Rzeczypospolitej 1918-1939: Bartosz Rzońca Rozwój organizacyjny harcerstwa podgórskiego w latach 1911-1939 (część I: lata 1911-1931); Harcerstwo w walce 1939-1945: Paweł Miłobędzki Konspiracja harcerska poza Szarymi Szeregami w Małopolsce w latach 1939-1945; Wojciech Hausner "Pojutrze" - projekt niepodległej Rzeczypospolitej w marzeniach i programach wojennego harcerstwa 1939-1945. Szkic badawczy; W „drugiej konspiracji” 1944-1956: Maria Żychowska O tym, jak harcmistrz Franciszek E.Witkowski nie bał się władzy ludowej; ZHP w PRL 1944-1950/1956: Tomasz Sikorski O zaopatrzeniu drużyn w krzyże harcerskie w latach 1945-1949; Harcerstwo niepokorne 1980-1989: ks. Tomasz Kościelny SDB Droga środowisk salezjańskich do Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej - refleksja historyczno-pedagogiczna; Biografie: Odeszli: Łukasz Węsierski "Kormoran Samotnik" i Ryszard Wcisło "Chytry Jastrząb"; Archiwalia: Katarzyna Ryblewska-Marewicz Z kroniki obozu stałego letniego w Ojcowie III Krakowskiej Drużyny Harcerzy im. Kazimierza Pułaskiego (1945); Varia: Łukasz Hajduk Scouting jako system wychowania młodzieży. Andrzej Małkowski i zakorzenienie idei Roberta Baden Powella na polskim gruncie; Kronika harcerskiego życia: Urszula Kret Kronika Okręgu Małopolskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitaj. Rok 2014; Noty o autorach

2016 front.jpg

KRAKOWSKI ROCZNIK HISTORII HARCERSTWA Zarząd Okręgu Małopolskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, tom XII, Kraków 2016

Harcerstwo w walce 1939-1945: Krzysztof Pięciak Miejsce egzekucji w krakowskich Krzesławicach, a konspiracyjne harcerstwo; Harcerstwo poza granicami Polski: Aleksander Radica Środowisko harcerskie w Zdołbunowie; Harcerstwo niepokorne 1980-1989: Wojciech Wróblewski Szczep Puszcza im. Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach - przyczynek do historii harcerstwa niepokornego. W 40 rocznicę powstania; Harcerska historia wczoraj (od 1989): Urszula Kret Lednickie talenty; Biografie: Krzysztof Wojtycza Ryszard Wcisło, „Chytry Jastrząb” (1933–2015); Krzysztof Wojtycza Łukasz Norbert Węsierski, „Kormoran Samotnik” (1943–2015); Anna Czesak Magdalena Grodzka-Gużkowska (1925-2014); dr Łukasz Hajduk Z kalendarza nowosądeckiego harcerstwa - Bronisława Szczepaniec "Skrzętna Pszczoła"; Archiwalia: Marcin Kapusta Przyczynek do historii "Białej Piątki" z roku 1925: Varia: Bartosz Rzońca Kolekcja harcerska Muzeum Historycznego Miasta Krakowa: Katarzyna Onderka O wystawie harcerskiej CZUWAJMY/ BE PREPARED podczas Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016; Marcin Kapusta Harcerstwo niepokorne w sztafecie pokoleń walki o niepodległość; Kronika harcerskiego życia: Urszula Kret Kronika Okręgu Małopolskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Rok 2015; Noty o autorach

2017 front.jpg

KRAKOWSKI ROCZNIK HISTORII HARCERSTWA Zarząd Okręgu Małopolskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, tom XIII, Kraków 2017

Harcerstwo w walce 1939-1945: Maria Konieczna Formy zaangażowania harcerstwa krakowskiego w momencie wybuchu II wojny światowej; W „drugiej konspiracji” 1944-1956: Małgorzata Siergiej Harcerska Organizacja Podziemna "Iskra" ; Harcerstwo niepokorne 1980-1989: Krzysztof Wojtycza Jubileuszowy Zlot Harcerstwa z okazji 70-lecia. Błonia Krakowskie 18-20 IX 1981 r; Harcerska historia wczoraj (od 1989): Wojciech Hausner O metodzie i okolicznościach zjednoczenia ZHR i ZHP (r.z.1918) w 1992 roku; Ewa Ciosek Akcja sztandarowa Mazowieckiej Chorągwi Harcerek ZHR (wspomnienie komendantki); Biografie: Magdalena Królikowska Strzecha rodzinna - o siostrach Wocalewskich: Krzysztof Duda Harcmistrz Józef Mędyk (drużynowy VII KDH im. T.Rejtana w latach 1925-1926): Dagmara Gubernak Emilia Charchut, O patronce II Sędziszowskiej Drużyny Harcerek Barbarze Kasechube; Bolesław Leonhard Adam Żeromski (1899-1918); Nasze drużyny i szczepy: Krzysztof Duda O początkach "Szarej Siódemki"- VII Krakowskiej Drużyny Harcerzy im. Tadeusza Reytana (1911-1917); Dyzma Zawadzki Sulimczyk; Archiwalia: Marcin Kapusta "BS 87" - nieznane źródła historyczne dotyczące Białej Służby w 1987 roku: ks. Jarosław Wąsowicz Korespondencja Przewodniczącego Związku Harcerstwa Polskiego Michała Grażyńskiego z Prymasem Polski ks. Kardynałem Augustem Hlondem; Kronika harcerskiego życia: Urszula Kret Kronika Okręgu Małopolskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Rok 2016; Wykaz skrótów; Noty o autorach

2018 front.jpg

KRAKOWSKI ROCZNIK HISTORII HARCERSTWA Zarząd Okręgu Małopolskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, tom XIV, Kraków 2018

Harcerstwo w bojach 1914-1921: M. Pionk Harcerze w plebiscycie i powstaniach śląskich; G. Baziur "Poszliśmy w bój gdy Polska zwała...". Polscy harcerze w walce przeciw Rosji Sowieckiej w latach 1917/1921; B. Rzońca Trzynastaków droga do niepodległości (Czarna Trzynastka z Krakowa w latach 1913-1921); T. Sikorski Z Krzyżem Harcerskim do boju; Harcerstwo w II Rzeczypospolitej 1918-1939: M. Żychowska 100-lecie pieśni Jerzego Brauna; A. Radica Puzzle harcerskie z sylwetką Waleriana Jeremiego Śliwińskiego; Harcerstwo w walce 1939-1945: M. Wierzbicki Wojenna misja hm. Zygmunta Lechosława Szadkowskiego w Rumunii (1939-1940); W „drugiej konspiracji” 1944-1956: M. Młynarski Krakowscy harcerze a Zrzeszenie "Wolność i Niezawisłość"; Harcerstwo niepokorne 1980-1989: Kalendarium powstania listu otwartego instruktorów ZHP ze środowiska krakowskiego oprac. K. Krzyżanowski; W. Hausner IV Światowy Zlot Harcerstwa w Rising Sun (relacja uczestnika w 30 rocznicę wyprawy); K. Onderka "Hory naszy, hory naszy Karpaty...". O obozie III KDH im. Pułaskiego w Uluczu w 1983 roku; Harcerska historia wczoraj (od 1989): M. Karowska-Koperwas Golgota Wschodu - program Mazowieckiej Chorągwi Harcerek ZHR 1999-2001; E. Jasińska Historia Kapituły Harcerki Rzeczypospolitej w Pomorskiej Chorągwi Harcerek ZHR. Początki i dalsze działania: Biografie: K. Wojtycza Stanisław Porębski "Szreniawa" (1922-1989); M. Królikowska Żyjąc bez kompromisów - kilka słów o Alicji Szletyńskiej; Ł. Hajduk Barbara Godfreyow (1928-2016). Wspomnienie; Nasze drużyny i szczepy: K. Poniatowska-Lipska Historia IV Lubelskiej Drużyny Harcerskiej im. Orląt Lwowskich przy Gimnazjum Sióstr Urszulanek w Lublinie; E. Wyszyńska Zuchy w szczepie 6 KDH "Leśni Ludzie" w latach 1982-1984. Wspomnienia zuchmistrzyni; Archiwalia: Ks. J. Wąsowicz SDB Wspomnienia phm. Marii Rydarowskiej-Szymberskiej z KL Bergen-Belsen ze zbiorów Centralnego Archiwum Polonii w Orchard Lake; Kronika harcerskiego życia: U. Kret Kronika Okręgu Małopolskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Rok 2017; Noty o autorach

2019 front.jpg

KRAKOWSKI ROCZNIK HISTORII HARCERSTWA Zarząd Okręgu Małopolskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, tom XV, Kraków 2019

Harcerstwo w II Rzeczypospolitej 1918-1939: Andrzej Małyszko Romneńskie harcerstwo; Dorota i Dariusz Grochalowie Ekspedycja Harcerzy Polskich Fordem Naokoło Świata 1926-1928; Harcerstwo w walce 1939-1945: Ryszard Kandzora Poszedł w bój krwawy hufiec harcerzy...; Michał Ostapiuk Historia kadrowego plutonu "Czarnej Trzynastki" Dzielnicy "D" Garnizonu Konspiracyjnego Miasta Wilna; Grzegorz Nowik Wojenny sztandar 22 Warszawskiej Drużyny Harcerzy; Harcerska historia wczoraj (od 1989): Bożena Pojawa W drodze za horyzont. Harcerki ZHR w Suwałkach; Magdalena Królikowska Łódzkie drogi do ZHR; Urszula Kret "Czuwajcie i miejcie oczy szeroko otwarte". O peregrynacji Harcerskiego Tryptyku; Biografie: Krzysztof Wojtycza Józef Kazimierz Wiatr "Budrys" "Stary Orzeł" (1928-1989). Wspomnienie; Krzysztof Wojtycza Jerzy Parzyński "Ryś" (1929-1994); Aneta Hoffmann Patronka Ładu Serca; Bolesław Leonhard Z listów i relacji o roli Pelagii z Sikorskich Lewińskiej-Tepicht (1907-2004); Nasze drużyny i szczepy: Katarzyna Łysak I Męska Drużyna Harcerska im. Kazimierza Pułaskiego w Bieczu 1921-1936; Archiwalia: ks. Jarosław Wąsowicz SDB Sprawozdania ks. phm. Wacława Nowaczyka SDB z wizytacji wakacyjnych obozów drużyn Hufca Harcerzy Warszawa-Śródmieście w lipcu 1947: Recenzje: Zenobia Kitówna Recenzja książki: W.Hausner i M.Wierzbicki, "Sto lat harcerstwa", Warszawa 2015; Kronika harcerskiego życia: Urszula Kret Kronika Małopolskiego Okręgu ZHR. Rok 2018; Noty o autorach

2020 front.jpg

KRAKOWSKI ROCZNIK HISTORII HARCERSTWA Zarząd Okręgu Małopolskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, tom XVI, Kraków 2020

Początki skautingu 1910-1914/1918: A.F. Baran Korespondencja Andrzeja Małkowskiego jako źródło badań; K. Onderka Pierwsze lata harcerstwa w Bochni (1912-1927); Harcerstwo w bojach: M.Żychowska Tarnowianie w akcji plebiscytowej na Warmii i Mazurach w 1920 roku; T. Sibora Harcerska konspiracja w Inowrocławiu podczas I i II wojny światowej; ZHP w PRL 1956-1980: K. Łysak Harcerska Służba Polsce Socjalistycznej w świetle tygodnika "Na przełaj" z 1973 r.; M. Kapusta "Klinowski" - agent w harcerskich szeregach; B. Leonhard W hufcu Kraków-Grzegórzki (1957-1963); Biografie: M.Dzidek, W.Hausner, P.Lisowski, W.Święcicki Życiorys na miarę stulecia - wspomnienia o Druhu Władku; oprac. K.Wojtycza, M.Szymańska Andrzej Majewski - wspomnienia; W.Hausner Zaczęło się od "Wilków". Bogdan Szwagrzak (1934-2016); G. Cisek Tadeusz Klukowski - obrońca straconej reduty; Varia: D. i D. Grochal Ekspedycja Harcerzy Polskich Fordem Naokoło Świata, cz.2; Kronika harcerskiego życia: U.Kret Kronika Okręgu Małopolskiego ZHR. Rok 2019; Noty o autorach

2021 front.jpg

KRAKOWSKI ROCZNIK HISTORII HARCERSTWA Zarząd Okręgu Małopolskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, tom XVII, Kraków 2021

Harcerstwo w bojach: L.Ordon Harcerze a sprawa polska w trakcie powstań śląskich na przykładzie Miłosza Sołtysa - Ślązaka, polskiego patrioty, harcerza; ZHP w PRL 1944-1950/1956: W. Cieślewicz 3 maja 1946 roku w Krakowie. Wspomnienie; Harcerstwo poza granicami Polski: A.Sabbat-Świdlicka Wspomnienie o generale Nikodemie Suliku; Harcerstwo niepokorne 1980-1989: P. Szczerbiński Raporty Komendy Jubileuszowego Zlotu Harcerstwa w Krakowie 18-20 września 1981 r. Edycja źródłowa; G. Baziur Biała Służba w czasach PRL (1979-1987); G.Broniewska, J.Chodorski, M.Ważbiński Czujemy się wolni choć wokół stalowa rzeczywistość stanu wojennego – Biała Służba `83 - dumka na trzy głosy; W.Hausner Diamentowy wiek harcerstwa (niezależne obchody jubileuszu 75.lecia harcerstwa); Harcerska historia wczoraj (od 1989): T. Maracewicz Pierwsze lata Organizacji Harcerzy ZHR; Biografie: M.Młynarski, K.Wojtycza Harcmistrz Bogusław Molenda i harcmistrz Tadeusz Rokossowski; o.D.Orczykowski OFM Cap. Harcerz-lotnik; M. Wilgus O moim Tacie - harcmistrzu Eugeniuszu Wróblu; Sz. Kozieja Harcmistrz Wincenty Mucha - niezłomny ojciec brzeskiego harcerstwa; Varia: Z.Tracz Wspomnienie o druhu Władysławie Zawiślaku; P.Lisowski XXXII Złaz Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów na Lubogoszczy 2–3.10.2021 im. hm. Władysława Zawiślaka HR (wspomnienie); Kronika harcerskiego życia: U.Kret Kronika Okręgu Małopolskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Rok 2020.; Raport z działań Okręgu Małopolskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w ramach przeciwdziałania pandemii wirusa Covid-19 w okresie III–VI 2020.; Noty o autorach

2022 front.jpg

KRAKOWSKI ROCZNIK HISTORII HARCERSTWA Zarząd Okręgu Małopolskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, tom XVIII, Kraków 2022.

Harcerstwo w II Rzeczypospolitej 1918–1939: G. Baziur Działalność harcerska w Grodnie 1921–1939; Harcerstwo w walce 1939–1945: M. Młynarski Wspomnienia okupacyjne: Harcerstwo poza granicami Polski: H. Świdlicka O harcerzach i harcerstwie w "Radiu Wolna Europa": J. Dagys Dobkowska, I.Rak Dzierzbińska O Jadwidze Chruściel (1928–2022); E. Borkowska-Pastwa Ostatni kurs (wspomnienie o Jadwidze Chruściel); M. Kapusta Harcerskie drużyny na terenie Republiki Litewskiej w latach 1918-1945 i ich odrodzenie po roku 1989; ZHP w PRL 1956–1980: K. Wojtycza Działania Służby Bezpieczeństwa w stosunku do komendantów Chorągwi Krakowskiej w latach 1957–1959; Harcerska historia wczoraj (od 1989): J. Staszak Spotkania zakopiańskich harcerek i harcerzy z Papieżem Janem Pawłem II w roku 1997 i 2000; Biografie: K. Wojtycza Wspomnienia o hm. Marku Kudasiewiczu; K. Heska-Kwaśniewicz Mieczysława Wiktoria Mitera-Dobrowolska; J. Magierski, Z. Kitówna O Danucie Magierskiej wspomnienia; M. Bryksa-Godzisz Hm. Zofia Florczak – ostatnia Naczelniczka Organizacji Harcerek przedwojennego ZHP; Varia: J.Orkisz Pożegnanie hm. Aleksandra Rychlika „Yeti”; M.Kapusta Odszedł na wieczną wartę tak nagle…; Recenzje: K. Wojtycza Refleksje po lekturze książki „Między Kamińskim i Kuroniem. Ewolucja Związku Harcerstwa Polskiego w latach 1956–1964”pod red. M. Wenklara, Kraków 2021, ss. 230; Kronika harcerskiego życia: U.Kret Kronika Okręgu Małopolskiego ZHR. 2021;

KRAKOWSKI ROCZNIK HISTORII HARCERSTWA

W 2003 roku utworzono przy Zarządzie Okręgu Małopolskiego ZHR zespół, który przyjął nazwę Krakowski Ośrodek Badań nad Dziejami Harcerstwa z Radą Programową. Ośrodek nawiązał współpracę z Muzeum Armii Krajowej, Oddziałem IPN w Krakowie, Fundacją Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego.

W oparciu o skład osobowy zespołu w roku 2005 rozpoczęto wydawanie „Krakowskiego Rocznika Historii Harcerstwa”. Objętość każdego tomu to od 136 do 280 stron z wkładką fotograficzną, nakład 200-500 egzemplarzy, format A-5. Wydawcą jest Zarząd Okręgu. Publikacje dotyczą nie tylko historii krakowskiego harcerstwa, ale także całego ruchu harcerskiego.

Artykuły są porządkowane w następujących działach: 1. Początki skautingu 1910-1914/1918 2. Harcerstwo w bojach 1914-1921 3. Harcerstwo w II Rzeczypospolitej 1918-1939 4. Harcerstwo w walce 1939-1945 5. W „drugiej konspiracji” 1944-1956 6. ZHP w PRL 1944-1950/1956 7. Harcerstwo poza granicami Polski 8. „Podziemna rzeka” 1956-1980 9. ZHP w PRL 1956-1980 10. ZHP w PRL 1980-1989 11. Harcerstwo niepokorne 1980-1989 12. Harcerska historia wczoraj (od 1989) 13. Biografie 14. Nasze drużyny i szczepy 15. Archiwalia 16. Recenzje 17. Varia 18. Kronika harcerskiego życia 19. Noty o autorach

W latach 2005-2015 składem redakcji była Rada Programowa Krakowskiego Ośrodka Studiów na Dziejami Harcerstwa: Wojciech Hausner (przewodniczący), Marcin Kapusta, Katarzyna Onderka oraz Marek Jędrzejowski, Urszula Kret, Maciej Kurzyniec, Bolesław Leonhard, Marcin Tatara. Od roku 2016 nad kolejnymi tomami Rocznika pracuje redakcja w składzie: Wojciech Hausner (redaktor naczelny), Marcin Kapusta, Urszula Kret, Katarzyna Onderka, Bartosz Rzońca.

W latach 2004-2008 redagowano internetowe czasopismo poświęcone historii harcerstwa www.historia.zhr.pl.

Redakcja Rocznika angażowała się w przygotowywanie i realizację konferencji i seminariów (w latach 2005-2015 było to 11 przedsięwzięć).